باگت تقدسیون

باگت تقدسیون

هر عدد : 47,000 تومان

افزودن به سبد


باگت اپی

باگت اپی

هر عدد : 49,000 تومان

افزودن به سبد


کورون زیتون

کورون زیتون

هر عدد : 58,000 تومان

افزودن به سبد


پن مالت جو

پن مالت جو

هر عدد : 53,000 تومان

افزودن به سبد


پن سیب زمینی کوچک

پن سیب زمینی کوچک

هر عدد : 25,000 تومان

افزودن به سبد


پن چغندر

پن چغندر

هر عدد : 63,000 تومان

افزودن به سبد


پن میل

پن میل

هر عدد : 67,000 تومان

افزودن به سبد


پن بلواقین

پن بلواقین

هر عدد : 62,000 تومان

افزودن به سبد


پن شاه توت و گردو

پن شاه توت و گردو

هر عدد : 72,000 تومان

افزودن به سبد


فوگاس

فوگاس

هر عدد : 55,000 تومان

افزودن به سبد


ترک

ترک

هر عدد : 28,000 تومان

افزودن به سبد


سیمیت

سیمیت

هر عدد : 32,000 تومان

افزودن به سبد


مافین انگلیسی

مافین انگلیسی

هر عدد : 22,000 تومان

افزودن به سبد


تست بریوش

تست بریوش

هر عدد : 59,000 تومان

افزودن به سبد


تست گوجه

تست گوجه

هر عدد : 53,000 تومان

افزودن به سبد


تست انجیر

تست انجیر

هر عدد : 69,000 تومان

افزودن به سبد


تست هویج

تست هویج

هر عدد : 59,000 تومان

افزودن به سبد


فوکوچیا

فوکوچیا

هر عدد : 44,000 تومان

افزودن به سبد


چاباتا تخم خرفه متوسط

چاباتا تخم خرفه متوسط

هر عدد : 29,000 تومان

افزودن به سبد


چاباتا فلفل پیازداغ متوسط

چاباتا فلفل پیازداغ متوسط

هر عدد : 29,000 تومان

افزودن به سبد


چاباتا سیر کوچک

چاباتا سیر کوچک

هر عدد : 25,000 تومان

افزودن به سبد


چاباتا ساده متوسط

چاباتا ساده متوسط

هر عدد : 24,000 تومان

افزودن به سبد


چاباتا اسفناج کوچک

چاباتا اسفناج کوچک

هر عدد : 25,000 تومان

افزودن به سبد


چاباتا اسفناج متوسط

چاباتا اسفناج متوسط

هر عدد : 29,000 تومان

افزودن به سبدواتساپ